Juridisch vakmanschap, bewezen en betaalbaar

Privacyverklaring

VAN DEN AKKER juridische diensten, gevestigd aan de Koekoekstraat 23 te 6243 AR Geulle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75832887, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van eigenaar Jack van den Akker LLB:

 • Telefoon 043 - 327 27 06, b.g.g. 06 - 572 671 36
 • Fax 043 - 327 27 16
 • Koekoekstraat 23, 6243 AR Geulle


Persoonsgegevens die wij verwerken

VAN DEN AKKER juridische diensten (hierna kortheidshalve steeds "VAN DEN AKKER" genoemd), verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornamen, roepnaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die u actief verstrekt, telefonisch en in correspondentie, voor zover die           relevant zijn voor de te verrichten werkzaamheden
 • Bankrekeningnummer(s)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

VAN DEN AKKER verwerkt indien dat relevant is voor de te verrichten werkzaamheden ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, zoals gegevens betreffende uw gezondheid.  


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VAN DEN AKKER verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 • Alle doelen die noodzakelijk of wenselijk zijn in het kader van de tijdige en correcte uitvoering van de aan ons verleende opdracht, zoals het op enigerlei wijze contact houden met u en met relevante derden;
 • Het verwerken van ontvangen betalingen en het verrichten van betalingen;
 • U te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten, algemene voorwaarden en tarieven en dergelijke;
 • Toezending van eventuele nieuwsbrieven en van informatie die voor u persoonlijk dienstig kan zijn zonder dat die rechtstreeks verband houdt met de aan ons verleende opdracht;
 • Naleving van wettelijke verplichtingen.


Geautomatiseerde besluitvorming   

VAN DEN AKKER neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VAN DEN AKKER) tussen zit.   

Cliënten van VAN DEN AKKER kunnen desgevraagd informatie krijgen over de computerprogramma’s of -systemen die door VAN DEN AKKER worden gebruikt om persoonsgegevens te verwerken.  


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren   

VAN DEN AKKER bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, behoudens indien en voor zover VAN DEN AKKER gerechtvaardigd belang heeft om die gegevens langer te bewaren.

Vanwege wettelijke verplichtingen bewaren wij onze facturen, de eventueel daarbij behorende bewijsstukken betreffende kosten van derden, en de bankafschriften waaruit de betaling van die facturen blijkt, ten minste 7 jaren, zowel elektronisch als in papieren vorm.

Dossiers in papieren vorm worden vernietigd 5 jaren na dagtekening van de laatste factuur die in het desbetreffende dossier aan de cliënt is gezonden, of, als dat later is, 5 jaren na de datum waarop in het desbetreffende dossier de laatste werkzaamheden zijn verricht. Op dat moment worden ook alle elektronisch nog aanwezige dossiergegevens vernietigd en persoonsgegevens verwijderd (behoudens de financiële, zoals hierboven bedoeld).

Vernietiging van dossier(s) en verwijdering van persoonsgegevens op een termijn korter dan 5 jaar is mogelijk mits de cliënt alsdan schriftelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, afstand doet van het recht op aansprakelijkstelling van VAN DEN AKKER voor schade op welke grond dan ook, waaronder op grond van wanprestatie of onrechtmatige daad. 


Delen van persoonsgegevens met derden

VAN DEN AKKER verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VAN DEN AKKER blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VAN DEN AKKER gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Statistische gegevens over websitebezoek die met behulp van cookies worden verzameld en verwerkt, zijn niet herleidbaar tot de persoon of diens IP-adres.   

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VAN DEN AKKER en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming, of een bezwaarschrift tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@jackvandenakker.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u en niet door iemand anders is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dat is de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VAN DEN AKKER wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VAN DEN AKKER neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via mail@jackvandenakker.nl.

Deze verklaring is in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). VAN DEN AKKER behoudt zich het recht voor om in deze verklaring wijzigingen door te voeren.

Versie 21 juli 2020