Juridisch vakmanschap, bewezen en betaalbaar

Algemene voorwaarden

1.  VAN DEN AKKER juridische diensten is de handelsnaam van de eenmanszaak die wordt gedreven door eigenaar J.J. van den Akker LLB. Het bedrijf is ingeschreven in het handelsregister onder KVK-nummer 75832887.

2.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verstrekt aan en aanvaard door VAN DEN AKKER juridische diensten (hierna kortheidshalve steeds “VAN DEN AKKER” genoemd), daaronder begrepen iedere gewijzigde of aanvullende opdracht, en iedere vervolgopdracht.

3.  Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van hulppersonen die door VAN DEN AKKER worden ingeschakeld bij of ter ondersteuning van de uitvoering van de overeengekomen, door VAN DEN AKKER te verrichten werkzaamheden.

4.  De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

5.  De opdrachtgever ("cliënt") dient de offerte of opdrachtbevestiging en de volmacht voor akkoord te ondertekenen en aan VAN DEN AKKER terug te zenden/te overhandigen.

VAN DEN AKKER is gerechtigd om de werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten, of te beëindigen, indien (en zolang) aan die voorwaarde niet of niet volledig is voldaan. De cliënt blijft alsdan onverminderd betaling verschuldigd voor de werkzaamheden en kosten die VAN DEN AKKER heeft gemaakt tot het moment waarop de overeenkomst is beëindigd.  

6.  De cliënt is vervolgens gehouden om, zowel uit eigen beweging als desgevraagd, VAN DEN AKKER onverwijld en volledig van alle informatie, antwoorden op vragen, gegevens en documenten te voorzien om de opdracht tijdig en adequaat uit te kunnen voeren. VAN DEN AKKER is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen ingeval de cliënt onvoldoende medewerking verleent in de zojuist bedoelde zin. VAN DEN AKKER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van ontijdige of onvolledige medewerking van de cliënt.

7.  VAN DEN AKKER zal de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten minstens één maal per maand declareren. Het uurtarief kan jaarlijks, per 1 januari, worden verhoogd. De cliënt heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van het uurtarief meer dan 10% bedraagt of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdrachtovereenkomst met de desbetreffende cliënt. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de datum van de eerste declaratie waarin de verhoging van het uurtarief is toegepast. 

VAN DEN AKKER brengt geen kantoorkosten (zoals kopieer-, telefoon-, drukwerkkosten e.d.) in rekening. Ook de portokosten van brieven worden niet doorberekend, tenzij het kosten betreft van aangetekende verzending, van verzending van pakketten, van spoedverzending of van ingehuurde koeriersdiensten.

Wel is de cliënt in het voorkomende geval betaling verschuldigd aan VAN DEN AKKER wegens kosten van derden, bijvoorbeeld van ingeschakelde deskundigen, deurwaarder, griffierechten, kosten van uittreksels, leges e.d.. Ook brengt VAN DEN AKKER in het voorkomende geval reiskosten in rekening, conform de offerte. De vergoeding per gereden kilometer kan jaarlijks worden aangepast.

Declaraties dienen binnen 14 dagen na ontvangst daarvan te zijn voldaan zonder het recht van opschorting, korting of verrekening. Bij overschrijding van deze betaaltermijn is de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en wordt deze met ingang van de dag na die waarop de betaaltermijn eindigt, de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

8.  VAN DEN AKKER is gerechtigd om van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt tussentijds of bij eindafrekening verrekend.   

9.  Ingeval twee of meer cliënten gezamenlijk met VAN DEN AKKER een opdrachtovereenkomst sluiten, zijn al die cliënten hoofdelijk verbonden voor de betaling van de daaruit voortvloeiende declaraties, tenzij de werkzaamheden niet ten behoeve van de gezamenlijke cliënten zijn verricht.

10.  VAN DEN AKKER is gerechtigd om voor rekening en risico van de cliënt derden in te schakelen, en dat gebeurt zoveel als redelijkerwijs mogelijk in overleg met de cliënt. VAN DEN AKKER is verder gerechtigd (mede) namens de cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van een in te schakelen derde te aanvaarden. Elke aansprakelijkheid van VAN DEN AKKER voor tekortkomingen van een derde is uitgesloten.

11.  Indien de uitvoering van een opdracht door VAN DEN AKKER leidt tot aansprakelijkheid jegens de cliënt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VAN DEN AKKER wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het in de polis voor dat geval geval vermelde, voor rekening van VAN DEN AKKER komende eigen risico.

12.  Iedere aansprakelijkheid van VAN DEN AKKER voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen is geheel uitgesloten.

13.  Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in de desbetreffende zaak door de cliënt aan VAN DEN AKKER betaalde honorarium exclusief btw en exclusief kosten aan derden, tot een maximum van € 5.000,- (vijfduizend euro).

14.  Ieder vorderingsrecht vervalt in elk geval 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid van VAN DEN AKKER aan de cliënt bekend was of redelijkerwijs had kunnen of moeten zijn. Indien dat tijdstip niet kan worden vastgesteld, vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 24 maanden na de datum van de laatste declaratie in het dossier waarop die claim ziet.

15.  Ook ingeval van schade aan personen of zaken, voor welke schade VAN DEN AKKER aansprakelijk zou kunnen worden gehouden, geldt dat die aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd krachtens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van VAN DEN AKKER, vermeerderd met het in de polis voor dat geval vermelde, voor rekening van VAN DEN AKKER komende eigen risico.  

16.  De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart VAN DEN AKKER en de door VAN DEN AKKER ingeschakelde hulppersonen tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door VAN DEN AKKER ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden, alsmede tegen de kosten van VAN DEN AKKER als gevolg van het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

17.  Het dossier van de cliënt wordt vernietigd 5 jaren na dagtekening van de laatste factuur die VAN DEN AKKER in dat dossier zal hebben verstuurd. Facturen worden 7 jaren bewaard.

18.  VAN DEN AKKER is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de cliënt niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem/haar zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen die gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt. De algemene voorwaarden zijn ook permanent te vinden op VAN DEN AKKER's website www.jackvandenakker.nl.

19.  Op alle overeenkomsten tussen de cliënt en VAN DEN AKKER is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin VAN DEN AKKER is gevestigd.